Politika privatnosti

politika privatnosti

Ko smo mi?

PEYTON MEDICAL DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Stepe br. 52, MB: 07786093, PIB: 101743460 čiji je zakonski zastupnik Radomir Bzik, direktor (u daljem tekstu: Peyton Medical ili Rukovalac) obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučan je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi Peyton Medical kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

Značenje pojedinih izraza

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti podrazumeva svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv;
   
 • Lice na koje se podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
   
 • Rukolavac podrazumeva Peyton Medical, budući da on određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
   
 • Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
   
 • Obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje ali i ostale radnje korišćenja podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrada);
   
 • Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

Opšte informacije o prikupljanju podataka o ličnosti

a) Zaštita vaše privatnosti prilikom korišćenja naših internet stranica je za nas veoma važna, i stoga sakupljamo vaše podatke o ličnosti u skladu sa zakonskim zahtevima za zaštitu podataka. Podaci o ličnosti su svaka informacija koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati, npr. ime, adresa, e-mail adresa, ponašanje korisnika. Sledeći odeljci vas obaveštavaju o tome kako postupamo sa vašim podacima o ličnosti.

b) Odgovorno lice u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti je Peyton Medical doo, Vojvode Stepe 52, 11000 Beograd, Srbija, info@peytonmedical.co.rs. Za sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti možete nam pisati na info@peytonmedical.co.rs ili na našu adresu: Vojvode Stepe 52 11000 Beograd.

c) Ako ste mlađi od 15 godina, pribavite saglasnost roditelja/zakonskog staratelja pre nego što podatke o ličnosti dostavite Peyton Medical-u.

d) Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti definisan je primenljivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti odnosno važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U zavisnosti od toga koja je dopustiva svrha opisana u nastavku za obradu vaših podataka o ličnosti, obrada u cilju usaglašenosti sa našim zakonskim obavezama ili zaštite legitimnih interesa Peyton Medicala ili trećih lica, uvek se obavlja pod uslovom da ne prevazilazi vaše interese ili osnovna prava i slobode. Osim toga, ako je potrebno, obrada se vrši na osnovu vašeg izričitog pristanka, ukoliko ste nam dostavili takvu saglasnost.

Prava lica na koje se podaci odnose

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23 ZZPL);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade u elektronskom obliku (član 26 ZZPL);
 • Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);
 • Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo lica na koje se podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. ZZPL;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53 ZZPL;
 • Pravo na obraćanje Povereniku;
 • Ostala prava garantovana ZZPL.

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija

office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

Mere zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere:

 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrola fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrola pristupa podacima;
 • Kontrola prenosa podataka;
 • Kontrola unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrola dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce, su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim merama.

Rok čuvanja podataka

Salveo obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

 • U slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti;
 • Evidencije u oblasti rada čuvaju se trajno shodno Zakonu o evidencijama u oblasti rada;
 • Evidencija o kandidatima za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije zaposlenih i brišu se 6 meseci po završetku istog. Nakon završetka postupka selekcije podaci o kandidatima se čuvaju samo ako kandidat koji je obavešten o tome pristane u smislu člana 12 stava 1 tačke 1) ZZPL da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem. Dalje, lice na koje se podaci odnose može povući svoj pristanak pre završetka procesa selekcije – u kom slučaju više neće biti u mogućnosti da bude izabran na određeno radno mesto.
politika privatnosti

9. Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovom politikom privatnosti i kolačića, možete da nas kontaktirate na info@peytonmedical.co.rs

Usled brzog razvoja interneta, vršićemo korekcije naših pravila o privatnosti podataka ukoliko je potrebno s vremena na vreme. Na ovoj stranici možete naći informacije o najnoviji ažurnim izmenama i dopunama.